Արտահանման ռազմավարության և ճանապարհային քարտեզի մշակումԱրտահանման ռազմավարության և ճանապարհային քարտեզի մշակում
 • 1
  Արտահանման զարգացման
  հեռանկարների որոշում

  > Մարքեթինգային հետազոտություն
  > Շուկայի վերլուծություն

 • 2
  Արտահանման նախապատրաստում

  > Շուկայի ընտրություն
  > Մաքսային խորհրդատվություն
  > Արտաքին տնտեսական հարաբերությունների մասնագետների ներգրավվածություն
  > Ինֆորմացիոն նյութերի ադապտացիա
  > Օտարալեզու մասնագետների ներգրավվում
  > Արտահանման գործիքներից օգտվելու մասնագիտական ուսուցում
  > Բեռնափոխադրում: Բեռնափոխադրման պայմանների որոշում
  > Ներմուծող երկրի պարտադիր պահանջների իրականացում
  > Մտավոր սեփականության պաշտպանություն

 • 3
  Գործընկերոջ որոնում

  > Միջազգային առևտրային հարթակներում տեղակայում
  > Ցուցահանդեսների և բիզնես առաքելությունների մասնակցություն
  > Կոնտրագենտի ստուգում

 • 4
  Արտահանման կոնտրակտի կնքում

  > Արտահանման պայմանագրի կազմման խորհրդատվություն
  > Արտահանման պայմանագրի կազմում

 • 5
  Հաշվարկ և փոխարկում

  > Հաշվարկ և փոխարկում
  > Մաքսային վերահսկողություն
  > Բեռնափոխադրում
  > Վարկային երաշխիքային սպասարկում
  > Արտահանման պայմանագրի ապահովագրություն

 • 6
  Գործարքի վերջնականացում

  > Փոխարժեքային օրենսդրության խախտման մոնիտորինգ
  > Կոնսալտինգ
  > Ակցիզային հարկի հետ վերադարձ
  > ԱԱՀ հարկի հետվերադարձ
  > Փոխարժեքի վերահսկողություն
  > Սուբսիդավորում՝ տրանսպորտային և սերտիֆիկացման ծախսերի փոխհատուցում


[sb type='chat']